ZAUFANY OPIEKUN - certyfikowanie opiekunów

Czy w Państwa miejscu zamieszkania występuje problem z pozyskaniem zaufanego opiekuna dla osoby starszej?

A może chcecie Państwo świadczyć usługi na rzecz osób starszych w miejscowości gdzie dostęp do tych usług jest ograniczony?

Jeżeli tak to rozwiązania wdrożone w projekcie PCA – Zaufany Opiekun w Sieci Wzajemnej Pomocy mogą być rozwiązaniem Państwa problemu.

W ramach projektu utworzono Sieci Wzajemnego Wsparcia, a członkowie sieci oceniają opiekunów świadczących usługi w ich domach – co pozwala na ich ocenę i rekomendowanie tych osób innym członkom Sieci.

Projekt zakłada przeprowadzenie procedury wydania certyfikatu zaufanego opiekuna w stosunku do co najmniej 10 osób (opiekunów faktycznych i zewnętrznych którzy wyrażą wolę świadczenia usług opiekuńczych w gminach w których realizowany będzie projekt).

Procedura certyfikowania opiekuna trwa 8 tygodni. Jest to wystarczający okres czasu aby opiekun poddał się weryfikacji – w szczególności w zakresie swoich kompetencji faktycznych. W ramach procedury certyfikowania opiekun powinien świadczyć usługi dla co najmniej jednej osoby zależnej, przy czym preferuje się, żeby były to co najmniej 2 lub więcej osób.

Możliwość świadczenia usług na rzecz jednej osoby jest o tyle uzasadniona – że w przypadku opiekuna faktycznego będącego członkiem sieci – może on wyrażać początkowo wolę świadczenia usług tylko na rzecz jednej osoby – znajomego lub sąsiada. Nie powinno to jednak wyłączać mu możliwości podjęcia procedury certyfikacji – jednakże wówczas certyfikat powinien zawierać wzmiankę o tym fakcie.

W trakcie powyższych 8 tygodni – usługi bedą świadczone co najmniej raz w tygodniu. W trakcie procesu certyfikowania Animator Sieci będzie zbierał informacje i opinie o certyfikowanej osobie. Osoby podopieczne (uczestnicy) poproszone zostaną o wypełnienie ankiety na temat danego opiekuna.

Zakłada się skalę oceny od 1 do 6 (gdzie sześć to najgorzej) w zakresie następujących elementów: 1) fachowość wykonywanych czynności, 2) wszechstronność umiejętności, 3) sympatia i życzliwość wobec otoczenia, 4) cierpliwość, 5) łatwość nawiązywania kontaktów, 6) sprawność fizyczna.

W każdej z powyższych kategorii uczestnicy (członkowie sieci wzajemnej pomocy) biorący udział w certyfikowaniu będą mogli się wypowiedzieć przyznając odpowiednią liczbę punktów. Oprócz oceny punktowej – Animator Sieci zbierał będzie także spostrzeżenia i uwagi od osób zależnych i ich opiekunów faktycznych o sposobie wykonywania czynności przez certyfikowaną osobę.

Podopieczny będzie mógł także udzielić generalnej odpowiedzi co do danego opiekuna czy uważa go za zaufanego i rzetelnego opiekuna – pytanie Tak lub Nie na ankiecie oceniającej.

Powyższe dane zbierał będzie Animator Sieci a następnie będzie dokonywał analizy wyników. Certyfikat przyznany będzie mógł być osobom którym przyznano średnią ocen co najmniej 3, oraz co do których przynajmniej połowa osób którymi się opiekował wyraziła aprobatę – zaznaczyła: Tak - w ostatnim pytaniu ankietowym.

Dodatkowo certyfikowany opiekun zobowiązany będzie do zdania testu przygotowanego na potrzeby procedury certyfikacji. Pozytywna ocena przez podopiecznych oraz zdany test - uprawniały będą do: 1) otrzymania certyfikatu Zaufanego Opiekuna,

2) umieszczenia oferty opiekuna w bazie ofert - utworzonej w ramach projektu na stronie internetowej PCA.

Certyfikat nadawany jest przez PCA i podpisywany przez koordynatora projektu i animatora sieci.

Certyfikat może zostać wycofany w sytuacji w której zgłoszona zostanie do Animatora Sieci sytuacja o nienależytym wykonywaniu obowiązków przez opiekuna. Wówczas przeprowadzone zostanie postępowanie wyjaśniające polegające na skonfrontowaniu zarzutów z wyjaśnieniami opiekuna. W razie potwierdzenia się zarzutów – Animator Sieci będzie mógł anulować certyfikat. W takiej sytuacji o anulowaniu certyfikatu poinformowani zostaną członkowie sieci. Ważnym założeniem jest przyjęcie zasady że w treści certyfikatu umieszczone zostaną informacje o tym, jaki zakres usług dany opiekun wykonywał w ramach procedury certyfikacji. Powyższe jest o tyle istotne że niektórzy opiekunowie ograniczać się mogą do czynności asystenckich takich jak sprzątanie, rozmowa, zakupy a nie chcą lub nie mają kompetencji do świadczenia usług opiekuńczych dla osób z większym stopniem niesamodzielności. Certyfikat powinien zawierać tego typu informacje.

Procedurą certyfikowania poddani będą opiekunowie którzy będą wyrażali wolę świadczenia usług w ramach Sieci Wsparcia (opiekunowie faktyczni będący członkami sieci).

Grupę docelową w projekcie stanowi zamieszkujące na terenie Gmin Zielonki, Michałowice, Kocmyrzów Luborzyca : osoby fizyczne, które opiekują się osobą niesamodzielną zamieszkującą na terenie tychże gmin. (osobami niesamodzielnymi w rozumieniu projektu są osoby mające problemy z wykonywaniem bieżących czynności życia codziennego, wymagające opieki - osoby przewlekle chore lub niepełnosprawne) oraz osoby niesamodzielne zamieszkujące na terenie wskazanych wyżej gmin, które będą wyrażały wolę udziału w sieci wzajemnej pomocy tworzonej w danej gminie.

Certyfikowanym opiekunem mogą zostać także zamieszkujące na terenie działalności danej sieci wzajemnego wsparcia osoby fizyczne zainteresowane świadczeniem usług opiekuńczych, a nie będące w chwili przyjęcia do projektu opiekunami faktycznymi osoby niesamodzielnej. Osoby takie mogą po przejściu procedury certyfikacji zostać członkami sieci i świadczyć usługi opiekuńcze dla jej członków.